Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w 2018 roku

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
(np. laptop, przenośny koncentrator tlenu)

Co to są bariery w komunikowaniu się i techniczne?

  • Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze funkcjonowanie osoby w społeczeństwie i umożliwić funkcjonowanie w życiu codziennym.
  • Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być dofinansowany zakup sprzętu, mającego na celu likwidację barier w komunikowaniu się oraz technicznych.

 

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie ze środków Funduszu, w celu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą ubiegać się osoby fizyczne, pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
  • mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności (w przypadku braku określenia w orzeczeniu rodzaju niepełnosprawności wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj niepełnosprawności)

 

Kryterium dochodowe

Brak jest kryterium dochodowego, ale wysokość dochodu może stanowić dodatkowe kryterium oceny wniosku (ale nie jedyne i podstawowe).

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane załączniki do wniosku to:

  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
  • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
  • ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz z montażem).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

UWAGA!!!

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Ewa Kochanek

ostatnia data aktualizacji: 03.01.2018 r.


Shares